مدل یک لیست آگهی ها
مدل دو لیست آگهی ها
مدل سه لیست آگهی ها
هلو جوادی
2

هلو جوادی

نهال درختان سردسیری
20,000 تومان
8 ماه قبل
تهران
مدل چهار لیست آگهی ها
بذر پسته بادامی زرندی
1

بذر پسته بادامی زرندی

قیمت : 220,000 تومان
7 ماه قبل / کرمان ، زرند

بذر پسته بادامی زرندی مقاوم به بیماری گموز پسته مقاوم به آفت پسیل پسته مقاوم به شوری آب و خاک مقاوم به تنش های آبی […]

نهال گردوی چندلر پیوندی
2

نهال گردوی چندلر پیوندی

قیمت : 150,000 تومان
8 ماه قبل / تهران

مجموعه اروم نهال سالانه 10 هکتار نهالستان از انواع نهال پیوندی مثمر و غیر مثمر زیر کشت دارد که سالانه حدود 800000 اصله نهال گردو […]

نهال هلو پلاستیکی
2

نهال هلو پلاستیکی

قیمت : 20,000 تومان
8 ماه قبل / تهران

مجموعه اروم نهال سالانه 10 هکتار نهالستان از انواع نهال پیوندی مثمر و غیر مثمر زیر کشت دارد که سالانه حدود 800000 اصله نهال گردو […]

نهال هلو رد استار
2

نهال هلو رد استار

قیمت : 20,000 تومان
8 ماه قبل / تهران

مجموعه اروم نهال سالانه 10 هکتار نهالستان از انواع نهال پیوندی مثمر و غیر مثمر زیر کشت دارد که سالانه حدود 800000 اصله نهال گردو […]

نهال هلو سان کرست
2

نهال هلو سان کرست

قیمت : 20,000 تومان
8 ماه قبل / تهران

مجموعه اروم نهال سالانه 10 هکتار نهالستان از انواع نهال پیوندی مثمر و غیر مثمر زیر کشت دارد که سالانه حدود 800000 اصله نهال گردو […]

مدل پنج لیست آگهی ها